Hoppa till innehåll

Årsmöte 2019

Detta bildspel kräver JavaScript.

 Foto: Lars Månsson

 

Ystads konstförenings årsmöte

Protokoll

Tid: 2019-03-24

Plats: Ystads konstmuseum

Närvarande: 80 medlemmar

 1. Mötets öppnades

Mötet öppnades av Lars Carmén som hälsade alla välkomna till föreningens 90:e årsmöte.

 1. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst.

 1. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt förslag.

 1. Val av mötesordförande och sekreterare för mötet

Lars Carmén valdes till mötesordförande och Anita Svensson till mötessekreterare.

 1. Val av justerare

Lars Lonhage och Else-May Berg valdes till justerare.

 1. Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse för 2018

Ordföranden föredrog konstföreningens program som redovisas i verksamhetsberättelsen.

 1. Föredragande av resultat- och balansräkning för 2018

Kassören föredrog resultat- och balansräkningen.

 1. Föredragande av revisorernas berättelse

En av föreningens revisorer, Marianne Kraft, föredrog revisorsberättelsen.

 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

I enlighet med revisorernas förslag beviljade årsmötet styrelsen ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.

 1. Fastställande av resultat- och balansräkning för 2018

Årsmötet fastställde resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2018.

 1. Fastställande av årsavgift för 2020

Enligt styrelsens förslag fastställde årsmötet att årsavgiften skall vara 175 kr per medlem.

 1. Val av ordförande på ett år

Lars Carmén valdes till ordförande på ett år.

 1. Val av styrelseledamöter för en tid av två år

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Berit Meyer och Håkan Fredén på 2 år samt Christina Sjörup på ett år. Nyvald om en tid för två år är Anna Holmbom.

 1. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av ett år

I enlighet med valberedningens förslag omväljs Bengt Celander och Marianne Kraft som revisorer samt som revisorssuppleanter Ann-Christine Larsson och Maria Hallén.

 1. Val av valberedning, tre ledamöter samt en suppleant, för en tid av ett år

I enlighet med styrelsens förslag valdes Thomas Nyh (sammankallande), Christina Carlsson, Olle Olsson samt Margita Åkerman som suppleant.

 1. Övrig fråga

Information lämnades om styrelsens beslut att 2018 ge ett bidrag om 10 000 kr till

Ystads konstmuseum som bidrag till konstverket ”Känslan av att leran ligger fast” av Pernilla Norrman.

 1. Förslag från enskilda medlemmar

Inga förslag.

 1. Mötet avslutades

 

Därefter avtackades de avgående funktionärerna med blommor. Patrick Amsellem från Skissernas museum berättade därefter om museets verksamhet och samlingar.

Vid protokollet:

Anita Svensson                                                                                                          Lars Carmén

Ordförande

Justeras:

Lars Lonhage                                                                                                         Else May Berg