Hoppa till innehåll

Årsmöte 2020

Protokoll fört vid Ystads konstförenings 91 :a årsmöte den 22 mars 2020

Endast ett formellt årsmöte ägde rum, utan föredrag, lotteri och sockerkaksbuffä. Detta med anledning av coronapandemin. I mötet deltog 10 medlemmar. Detta att jämföra med föregående årsmötes rekorddeltagande med 82 medlemmar.

 1. Ordföranden Lars Carmen hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
 2. Enligt stadgarna skall årsmöte hållas före mars månads utgång. Kallelsen skall utsändas senast två veckor före mötet. Kallelsen fanns i konstföreningens program för våren 2020, som skickades ut till medlemmarna den 7 januari 2020.
 3. Årsmötet fastställde dagordningen.
 4. Till ordförande för mötet valdes Lars Carmen och till sekreterare för mötet valdes Christina Sjörup.
 5. Till justeringsmän, att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll, valdes Anita Svensson och Sven Jacobsson.
 6. Ordföranden Lars Carmen föredrog styrelsens verksamhetsberättelse.
 7. Ordföranden Lars Carmen föredrog den ekonomiska redovisningen.
 8. Revisor Marianne Kraft föredrog revisorernas berättelse.
 9. Årsmötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.
 10. Årsmötet fastställde verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för föregående kalenderår och att årets resultat överförs i löpande räkning.
 11. Årsavgiften för 2021 fastställdes oförändrad till 175:- per person.
 12. Årsmötet valde Lars Carmen ( omval) till ordförande på ett år.
 13. Årsmötet valde Annastina Tel1 Forsselius (omval) på ett år, Gertrud Olsson (nyval) på två år, Annica Davidsson (nyval) på två år och Sven Malmer (nyval) på två år till styrelseledamöter.
 14. Årsmötet valde Bengt Celander (omval), Marianne Kraft (omval) till revisorer på ett år, samt Ann-Christine Larsson ( omval) och Maria Hallen ( omval) till revisorsuppleanter på ett år.
 15. Årsmötet valde Thomas Nyh (omval), Christina Carlsson (omval) och Olle Olsson ( omval) till ledamöter i  valberedningen på ett år, och Margita Åkerman (omval) till suppleant på ett år. Thomas Nyh utsågs till sammankallande.
 16.  Årsmötet informerades om styrelsens beslut att 2019 ge enjubileumsgåva om 22 000:- till Ystads konstmuseum, som avsåg museets inköp av större figurin i porslin med det välkända motivet ”Dammsugerskan” av konstnären Gittan Jönsson.
 17. Det fanns inga inkomna förslag från enskilda medlemmar.
 18. Ordföranden avtackade Christina Sjörup och Inger Jacobsson.

Ordföranden framförde ett tack till styrelsen, revisorerna och valberedningen för gott samarbete under det gångna året.
Därefter riktades ett tack till mötesdeltagama och mötet förklarades avslutat.